Kennis delen voor een duurzaam en veilig gebruik van chemicaliën

Kennis delen voor een duurzaam en veilig gebruik van chemicaliën

Anonim

van CORDIS

Image

HEROIC-onderzoekers hebben een stappenplan ontwikkeld voor een duurzaam en veilig gebruik van chemische stoffen, waarbij milieu- en menselijke risicobeoordelingen worden gecombineerd.

De hoofddoelstelling van het EU HEROIC-project, dat in september 2014 officieel werd voltooid, was om te bepalen hoe de beste geïntegreerde risicobeoordelingen (IRA's) voor regelgevend gebruik kunnen worden ontwikkeld en gepromoot. Er werd een gedetailleerde routekaart opgesteld en de belangrijkste projectresultaten werden onlangs gepubliceerd in een witboek.

Menselijke gezondheids- en milieurisicobeoordelingsmethoden hebben zich over het algemeen onafhankelijk ontwikkeld. In het verleden hebben regelgevende instanties vaak een chemisch-per-chemische aanpak gebruikt, waarbij de nadruk lag op één enkele bron en één enkel toxisch eindpunt. Dit betekent dat gegevens uit bepaalde toxicologische onderzoeken niet altijd toegankelijk zijn geweest voor risicobeoordelaars in andere disciplines. Als gevolg hiervan zijn mogelijkheden voor kennisuitwisseling niet gerealiseerd.

In de afgelopen jaren zijn er stappen ondernomen om het probleem aan te pakken door een meer geïntegreerde, holistische benadering van risicobeoordelingen, waarbij rekening wordt gehouden met situaties in het echte leven van blootstellingen aan meerdere chemische stoffen en soorten.

Het HEROIC-project White Paper, gepubliceerd in april 2015, beschrijft de voortgang van het team om van geïntegreerde risicobeoordelingen een alledaags regelgevingsinstrument te maken. Het initiële projectwerk omvatte een evaluatie van de huidige risicobeoordelingspraktijken, waardoor teamleden gemeenschappelijke gegevensbehoeften en mogelijkheden voor verbetering konden identificeren. Deze bevindingen werden besproken tijdens een workshop in 2012 en gepubliceerd in een position paper in 2013 waarin de visie van HEROIC voor geïntegreerde risicobeoordeling tot uitdrukking kwam.

Samenwerking is gedurende het hele project een belangrijk thema geweest. Op korte termijn stelde het team voor een EU-taskforce op te richten in samenwerking met regelgevende instanties, om de uitvoering te coördineren en een sterkere internationale samenwerking te bevorderen. Deze task force zou verschillende benaderingen coördineren op basis van een gemeenschappelijk begrip en een gemeenschappelijke definitie van IRA, en een kader bieden voor de manier waarop IRA het best kan worden geïmplementeerd in regelgevingskaders.

Het project beval ook aan om sterkere banden tussen verschillende wetenschappelijke disciplines tot stand te brengen om een ​​betere samenwerking te bereiken. Door kennis te delen, kunnen de verschillende actoren die bij risicobeoordelingen betrokken zijn, bijdragen aan de ontwikkeling van duidelijke, transparante en geïntegreerde IRA-procedures.

Er is een openbaar toegankelijke webportal, Tox-Hub, gecreëerd om de communicatie en capaciteitsopbouw tussen professionals te verbeteren. De website biedt toegang tot relevante toxicologische informatie, waaronder bestaande databases. HEROIC hoopt dat een duurzaam platform zal worden opgezet om belanghebbenden in staat te stellen te blijven netwerken en kennis te delen.

Op middellange termijn stelde het project voor om instrumenten en methoden te harmoniseren uit zowel gezondheids- als milieurisicobeoordelingen, door te onderzoeken hoe gevaren- en blootstellingsgegevens in de twee disciplines kunnen worden gebruikt. Harmonisatie-inspanningen moeten op elk niveau worden aangemoedigd en worden beschouwd als een voorwaarde voor IRA, zegt het HEROIC-team.

Ten slotte beveelt HEROIC op de langere termijn aan dat beleidsmakers nieuwe wettelijke mandaten voor IRA vaststellen in de meest veelbelovende EU-verordeningen, zoals vastgesteld door de taskforce om de implementatie ervan in de regelgevingspraktijk te ondersteunen. Deze voorschriften omvatten de REACH-chemicaliënwetgeving en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het is duidelijk dat de ontwikkeling en implementatie van nieuwe IRA-kaders een langdurige dialoog tussen alle belanghebbenden vereist en beleids- en regelgevingswijzigingen noodzakelijk maakt. Het HEROIC-project betekent een belangrijke stap voorwaarts bij het bereiken van deze doelstellingen.